Strona głównaOfertaNasi klienciStrefa wiedzyFAQLekarze MedikoolO MedikoolKontakt
Nasze przychodnie

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wypełniając obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), informujemy o zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH [„ADO”]:

1. firma: Krzysztof Nowara Medikool Centrum Zdrowia
2. adres:43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 42
3. e-mail: ciezarowa@medikool.pl
4. telefon: (+48) 338557755

II. ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH I PRZETWARZANYCH PRZEZ ADO

1. dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;
2. dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail;
3. dane zbierane i przetwarzane do postawienia diagnozy i przeprowadzenia procesu leczenia, w tym w szczególności dane dotyczące stanu zdrowia, z zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie osób korzystających ze świadczonych przez ADO usług medycznych.

III. CEL, PODSTAWA PRAWNA ORAZ OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADO

1. ŚWIADCZENIOBIORCY [osoby korzystające z usług medycznych świadczonych przez ADO]:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych
[wg RODO]
Okres przechowywania/przetwarzana danych osobowych
Udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym obsługa pacjenta, diagnoza medyczna, prowadzenie dokumentacji medycznej; art. 6 ust. 1 lit b), c) lub f) oraz art. 9 ust. 2 lit b) lub h) Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa lub okres obowiązywania umowy,
- nie krócej, jednak, niż do chwili wygaśnięcia roszczeń
 
Zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie usługami opieki zdrowotnej, art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit b) lub h) Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa lub okres obowiązywania umowy,
- nie krócej, jednak, niż do chwili wygaśnięcia roszczeń
 
Zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania usługami zabezpieczenia społecznego, art. 9 ust. 2 lit b) lub h) Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa lub okres obowiązywania umowy,
- nie krócej, jednak, niż do chwili wygaśnięcia roszczeń
 
Profilaktyka zdrowotna art. 9 ust. 2 lit. b) lub h) Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa lub okres obowiązywania umowy,
- nie krócej, jednak, niż do chwili wygaśnięcia roszczeń
 
Medycyna pracy - świadczenie usług medycznych, obsługa pacjenta, diagnoza medyczna, prowadzenie dokumentacji medycznej art. 6 ust. 1 lit. b), c) lub f) oraz art. 9 ust. 2 lit b) lub h) Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa lub okres obowiązywania umowy,
- nie krócej, jednak, niż do chwili wygaśnięcia roszczeń
 

2. KLIENCI [osoby korzystające z innych usług (niż usługi medyczne) świadczonych przez ADO]:

Cel przetwarzania danych
Podstawa prawna przetwarzania danych
[wg RODO]

Okres przechowywania/przetwarzana danych osobowych
Realizacja umowy o świadczenie usługi lub podjęcie żądanych działań przed zawarciem umowy art. 6 ust. 1 lit.b) lub f) Okres niezbędny do zrealizowania umowy (zrealizowanie usługi)

 

3. KONTRAHENCI ADO:

Cel przetwarzania danych
Podstawa prawna przetwarzania danych
[wg RODO]
Okres przechowywania/przetwarzana danych osobowych
Realizacja zawartej z ADO umowy lub podjęcie żądanych działań przed zawarciem umowy art. 6 ust. 1 lit.b) lub f) Okres obowiązywania umowy

 

4. ŚWIADCZENIOBIORCY, KLIENCI, KONTRAHENCI:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych
[wg RODO]
 
Okres przechowywania/przetwarzana danych osobowych
Działania marketingowe związane z działalnością ADO oraz podmiotów powiązanych z ADO personalnie, organizacyjnie lub kapitałowo, w tym nawiązywanie relacji handlowych, wysyłanie ofert, informacji o towarach, usługach, promocjach, newsletterów – w ramach prawnie uzasadnionego interesu ADO lub wyrażonej zgody art.6 ust.1 lit. a) lub f) Przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do:
1) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu
lub
2) do wycofania udzielonej zgody marketingowej
 
Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez ADO art. 6 ust. 1 lit. f) Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej art. 6 ust. 1 lit. c) Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w miejscach oznaczonych przez ADO art. 6 ust. 1 lit. f) 3 miesiące

 

IV. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ ADO

1. Dane pozyskiwane są bezpośrednio właściciela danych lub osoby upoważnionej przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji, lub ze źródeł publicznie dostępnych.
2. W przypadku korzystania przez właściciela danych z programu medycznego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy zawartej przez ADO z partnerem medycznym, w pierwszej kolejności dane pozyskiwane są od właściciela danych, a także od partnera medycznego.
3. W przypadku korzystania przez właściciela danych z programu medycznego w ramach badań medycyny pracy dane osobowe oraz stanowisko i opis warunków pracy, zostają przekazane ADO przez pracodawcę zatrudniającego właściciela danych, a w pozostałym zakresie są pozyskiwane bezpośrednio od właściciela danych.
4. ADO może pozyskać również dane od innych podmiotów leczniczych w ramach udostępniania dokumentacji medycznej, jeśli jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.

V. POTRZEBA PODANIA DANYCH

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek ustawowy w zakresie prowadzenia przez ADO dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do identyfikacji tożsamości.
2. W związku z powyższym niepodanie danych może skutkować odmową odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego – odmowa podania danych uniemożliwi udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ADO.
3. Podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości złożenia oferty, zawarcia umowy, skorzystania z usługi, wystawienia faktury itp.

VI. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dostęp do danych osobowych mogą posiadać:
1. pracownicy i współpracownicy ADO;
2. inne podmioty lecznicze w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;
3. podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnie zawartych umów;
4. osoby fizyczne i prawne w ramach wykonywania umów zawartych z ADO;
5. inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, w tym osoby upoważnione w ramach realizacji praw pacjenta.
ADO nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i organizacji międzynarodowych.


VII. UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH


W związku z przetwarzaniem przez ADO danych osobowych osobie uprawnionej (właścicielowi danych) przysługuje:
1. prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
2. prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
3. prawo do żądania usunięcia danych (w art. 17 ust.1 z uwzględnieniem ust. 3 RODO);
4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych (art.18 RODO);
5. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).
W przypadku, jeśli przy przetwarzaniu danych osobowych ADO naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych osobie uprawnionej (właścicielowi danych) przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

Mapa strony

Strona główna Kontakt Aktualności
Polityka prywatnościStrona głównaOfertaNasi klienciStrefa wiedzyFAQLekarze MedikoolO MedikoolKontakt

Przychodnia nr 1"Mickiewicza"
Skoczów, ul.Mickiewicza 42
tel. 33/853 32 60

Przychodnia nr 2"Ciężarowa"
Skoczów, ul.Ciężarowa 54
tel. 33/855 77 55